Skillnad mellan ämne och innehåll

Innehåll och ämne avser områden för att skapa forum för undervisning och kunskapsdelning.   Orden innehåll och ämne är synonymer och tycks först vara desamma.   Det finns dock en subtil skillnad i den exakta förståelsen av dessa ord i sitt sammanhang.   Innehåll, i akademiska kretsar, avser inlärningsområden och kunskap inom dessa områden.   Ämne, å andra sidan, beskrivs mer fint som den faktiska kunskap och lärande som ska förmedlas.   Att se dessa två discipliner genom ett konstnärsöga lägger till en annan dimension.   I den konstnärliga, kreativitetsvärlden kallas ämnet det faktiska ämnet.   Innehållet är budskapet som artisten kanske vill förmedla.   Detta budskap kan vara symboliskt, känslomässigt eller bildspråk baserat på abstrakt representation av ämnet.

Allt om ämne?

Ämnet är i allmänhet ämnet eller objektet som det skrivs om eller talas om.   Det är föremål för diskussion eller föremål för kunskap som förmedlas.   Ämne kan avse innehållet i en bok eller en film, ämnet som diskuteras.   Människor i utbildningskretsar, med kunskap inom ett visst ämne, kommer att förmedla sina kunskaper som föremål för en föreläsning eller en kurs.   Föremål för en konstnär är objektet konstnären har valt att rita eller måla.   Det faktiska objektet som används i en stillebenkomposition eller en scen för ett landskap.   Ämnet kan också vara en person i ett porträtt. Detta skulle kallas den visuella bilden.   Ämnet skulle vara mer anpassat till vad något handlar om.   Det är den bokstavliga kunskapen eller idéerna som ska diskuteras och förstås.

Vad är syftet med ämnet?

 • Ämne kommunicerar idéer och förmedlar kunskap.
 • Det måste vara autentiskt och bidra med grundläggande idéer, principer och koncept.
 • Ämnet är användbart för de elever eller elever som tar emot informationen.
 • Det måste vara lämpligt för den grupp människor som drar nytta av den kunskap som ges.
 • Ämnet måste balanseras mellan att utvidga eleven och elevens förmåga att absorbera ämnets innehåll.
 • Ämnets mängd måste vara anpassad till lärplattformen.

Allt om innehåll

Innehållet har en bredare betydelse än ämnet.   Innehållet kommer dock fortfarande att omfatta ämnet inom dess helhetsbild.   Konstnärernas syn på innehåll och ämne hjälper till att förstå denna bredare aspekt av skillnaden mellan dessa två ord.   Innehållet visar konstnärens synvinkel med det övergripande konstverket.   Innehållet förmedlar den djupare innebörden och budskapet bakom konstnären som tecknar och målar.   Innehållet innehåller ämne.   Innehåll gör att ämnet kan presenteras på ett sätt som kan läggas fram för dem som vill lära av innehållet.   Innehåll hjälper till att berätta historier, dela känslor och visioner.   Innehållet innehåller den meningsfulla aspekten av den kunskap som ska förmedlas.   Inom utbildningscirklar hänvisar innehållsområden till olika lärande discipliner.   Innehållsområden skulle delas in i matematik, språkkonst, vetenskap och samhällskunskap.   Moderna utbildningssystem har bredare innehållsområden som STEM, vetenskap, teknik, teknik och matematik. Var och en av dessa områden har innehåll och innehållet stöds av ämne.

Vad är syftet med innehållet?

 • Innehåll definierar ett inlärningsområde inom en läroplan eller utbildning.
 • Innehåll ger idéer och teman till en film eller ett skrivande med en film eller en bok.
 • Innehållet omfattar kunskap och färdigheter inom ett akademiskt område.
 • Innehåll listar områden eller kapitel i en bok i ett innehållsavsnitt som används med sidnummer för att hänvisa till delar av boken.
 • Innehåll gör att konstnären kan dela känslor och teman genom det konstverk han skapar.

Skillnader mellan ämne och innehåll

I utbildning

De två termerna verkar utbytbara i utbildningskretsar.   Innehållet i ett ämne är ämnet som ska förmedlas.   Ämnet är den specifika kunskap som ska delas i innehållet för eleverna.   Lärare och föreläsare har sina styrkor i ämnet de är behöriga att undervisa.   Dessa pedagoger använder sin expertis inom ämnet för att förmedla nödvändig information till studenterna.   Innehållet är förmodligen ett bredare kollektiv och det område som samlar en viss typ av ämne.   Innehållet kan dock bara vara de områden som skapats för inlärning av vissa pedagogiska discipliner.   Ämnet faller i dessa kategorier.   Inom utbildningen är ämne och innehåll nära sammankopplade.

I art

Skillnaden mellan innehåll och ämne i konsten är lite tydligare att förstå.   Ämnet är det faktiska objektet eller personen som ska målas i det valda mediet.   Ämnet kan sträcka sig från stilleben till människor och platser eller en kombination av flera ämnen.   Det finns ett brett urval av material att använda för målningen och mediet kan vara skulptur eller sniderier.   Innehållet kretsar kring konstnärens stämning och temat bakom målningen.   Humör kan skildras med olika användningar av mediet i målningen och hur ämnet används för att förmedla innehållet eller betydelsen av konstverket.   Innehållet är därför budskapet och känslorna som uttrycks genom konstverket.

Inom litteratur

Ämnet skulle vara själva bokstaven.   Syftet med boken att dela ett budskap om skönlitteratur eller fiktion.   När det gäller sakprosa skulle ämnet vara undersökt och validerad information.   Ämnena kanske inte intresserar alla, men skulle vara användbara för att studera ett visst ämne.   Innehållet hänvisar ofta till hela boken och delas via en innehållssida.   Innehållssidan listar kapitlen och sidnumren .

I kommunikation

Innehållsområdet kommer att påverka det som talas om.   Ett innehållsområde om kreativt skrivande till exempel skulle ha ämne som är relevanta för lärande och förståelse för hur man skriver.   Syftet med konversationen eller föreläsningen om att skriva skulle vara att uppmuntra till kunskap och skicklighet som är förknippad med den disciplinen i lärande.   Ämnet i alla samtalsområden drar människor samman eftersom gruppen människor är ansluten till samma innehåll.

I affärer

Affärsavtal, särskilt patent, har innehåll som kommunicerar informationen kring avtalet.   Föremålet är det faktiska föremålet, uppfinningen som diskuteras eller objektet under villkoren i avtalet.

Innehåll vs.   Ämnesämne: Jämförelsetabell

Sammanfattning av punkter om innehåll och ämne.

 • Definition av begreppen

Det är svårt att definiera vart och ett av dessa begrepp utan att se dem som synonyma med varandra.   Att jämföra innehåll med ämnen inom specifika användningsområden, som konst eller kreativt skrivande, hjälper till att förtydliga konceptet.

 • Praktisk synvinkel

Rent praktiskt skulle förberedelse av innehåll och ämne hjälpa till att definiera de två idealen.   När konstnären förbereder ett kreativt verk blir de valda föremålen och det använda mediet föremål.   Bildens stämning och motivet för skapandet skulle utgöra innehållet i konstverket.   På detta sätt sätter en praktisk förståelse av de två begreppen ämne och innehåll i perspektiv.

 • Akademisk synvinkel

Akademiskt sett skulle användningen av dessa två begrepp påverka läroplanen de ingår i.   Innehållet omfattar den övergripande uppfattningen om en kurs eller läroplan.   Teman, syftet, rollen i elevernas lärande kommer att vara en del av innehållet.   Ämnet skulle vara de faktiska ämnen och kunskaper som förmedlas inom kursen.

 • Konstnärlig synvinkel

Användning av material och föremål för att skapa ett konstverk anses vara föremål.   Innehållet återspeglas i stämningen och syftet bakom konsten och konstnärens avsikt.

Senaste inlägg av Christina Wither ( se alla )

Se mer om: ,