Verschil tussen aanpassingsstoornis en acute stressstoornis

Aanpassingsstoornis en acute stressstoornis zijn twee verschillende psychiatrische diagnoses die worden gekenmerkt door psychologische, emotionele en gedragsstoornissen die optreden als reactie op een stressor die objectief kan worden geïdentificeerd. De psychologische stoornissen treden op wanneer het vermogen van een persoon om zich aan te passen en ermee om te gaan, wordt overweldigd door grote stressoren of trauma. Beide zijn gedocumenteerd in de Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM 5) en gecategoriseerd onder de kop “Trauma and Stressor Related Disorders” samen met Posttraumatische Stress Stoornis of PTSS.

Hoewel vergelijkbaar in die zin dat beide aandoeningen een slechte aanpassing aan stress en trauma zijn, verschillen de twee voornamelijk in de ernst en aard van de stressoren en psychologische stoornissen of symptomen, evenals het tijdsbestek waarbinnen de symptomen optreden. Elke aandoening wordt hieronder verder besproken, evenals hun verschillen.

Wat is aanpassingsstoornis?

Aanpassingsstoornis is een diagnose van een onaangepaste emotionele of gedragsreactie die optreedt binnen enkele maanden na een stressvolle gebeurtenis of verandering in het leven van een persoon. De stressor veroorzaakt meer leed dan op grond van de omstandigheden zou worden verwacht. Het kan ook zijn dat de stressor resulteert in een duidelijke afname van fysiek, sociaal of beroepsmatig functioneren van de persoon zonder enig uiterlijk bewijs van mentale of emotionele stress.

De soorten stressoren bij een diagnose van aanpassingsstoornis kunnen bijna alles zijn dat vaak wordt ervaren, zoals een echtscheiding of overlijden van een geliefde. De stressor kan ook een enkele gebeurtenis zijn, zoals verhuizen voor de universiteit, of kan ook meerdere stressoren zijn, zoals bij huwelijksproblemen en tegelijkertijd het verliezen van een baan. De emotionele en gedragsreacties zijn divers en worden doorgaans beschreven als onaangepast. Symptomen kunnen ook depressieve stemming en angst omvatten, maar voldoen niet aan de criteria voor andere psychische stoornissen.   Deze symptomen zijn meestal niet ernstig, maar niet in verhouding tot de ernst of intensiteit van de stressor. Toch is er nog steeds een duidelijke vermindering van het functioneren van de persoon. Voor deze diagnose moeten de symptomen binnen drie maanden na het begin van de stressor beginnen. Deze symptomen kunnen ook tot zes maanden aanhouden nadat de stressor is gestopt of als de persoon zich al heeft aangepast aan de situatie.

Aanpassingsstoornissen komen vaak voor bij kinderen en adolescenten en komen even vaak voor bij mannen en vrouwen. In het algemeen is de behandeling erop gericht de symptomen te verlichten en de persoon terug te brengen naar ten minste het basisfunctioneren. Medicijnen worden zelden voorgeschreven, tenzij er begeleidende symptomen zijn zoals depressie en angst. Psychotherapie is de gebruikelijke behandeling van keuze, hoewel de therapie van patiënt tot patiënt en van clinicus tot clinicus kan verschillen.

Wat is een acute stressstoornis?

Acute stressstoornis is een andere diagnose voor psychologische disfunctie veroorzaakt door trauma en stress. De psychische disfunctie of symptomen treden op binnen drie dagen tot een maand na een traumatische gebeurtenis. Deze symptomen zijn vaak ernstig, terugkerend en gemakkelijk getriggerd, en worden gekenmerkt door indringende herinneringen, het vermijden van gerelateerde stimuli en veranderingen in stemming en opwinding die het dagelijks functioneren belemmeren. Als de symptomen langer dan een maand aanhouden, verandert de diagnose in posttraumatische stressstoornis.

Gebeurtenissen die een acute stressstoornis veroorzaken, zijn zelfs voor getuigen van dergelijke gebeurtenissen traumatisch. Deze traumatische stressoren zijn onder meer oorlog en gevechten, verkrachting en geweld of natuurrampen. Mensen met een acute stressstoornis beleven de traumatische gebeurtenis meestal opnieuw in de vorm van ongewenste maar opdringerige gedachten en herinneringen, dromen, nachtmerries of flashbacks die duidelijk psychisch en fysiologisch leed veroorzaken. Gelijkenissen van welke vorm dan ook met de traumatische gebeurtenis veroorzaken ook leed. Een persoon met een acute stressstoornis is begrijpelijkerwijs ook afkerig of te vermijdend van deze stimuli. Symptomen omvatten ook veranderingen in denken en stemming, zoals gevoelens van schaamte, twijfel en woede, evenals onnauwkeurige verwijten aan zichzelf of anderen. Een andere groep symptomen is hyper-opwinding, waaronder hypervigilantie, overmatige schrikreactie, agressie en roekeloosheid.

Acute stressstoornis komt voor bij 20-50% van de slachtoffers of getuigen van traumatische gebeurtenissen waarbij sprake is van interpersoonlijke aanval, zoals bij verkrachting of een schietpartij, en komt voor bij minder dan 20% van degenen die een trauma ervaren zonder interpersoonlijke aanval, zoals bij ongevallen of natuurrampen. Het komt ook vaker voor bij vrouwen, degenen die eerder een trauma en een eerdere psychische stoornis hebben meegemaakt, en bij mensen met een hoge mate van neuroticisme, vermijdende coping-persoonlijkheid en met een verhoogde schrikreactie. Behandeling voor acute stressstoornis omvat zowel medicatie als therapie in gelijke mate en belangrijkheid.

Verschil tussen aanpassingsstoornis en acute stressstoornis

Definitie

Aanpassingsstoornis is de aanhoudende onaangepaste psychologische reactie op een herkenbare stressvolle gebeurtenis in iemands leven. Acute stressstoornis is een ernstige psychologische en fysiologische reactie op een traumatische gebeurtenis die wordt gekenmerkt door het herbeleven van traumatische gebeurtenissen, vermijding, veranderingen in denken en stemming en hyper-arousal.

Type stressor

De stressoren bij aanpassingsstoornissen kunnen van alles zijn en worden vaak ervaren, zoals echtscheiding, overlijden van een geliefde of verlies van een baan. De stressoren die een acute stressstoornis veroorzaken, zijn meestal traumatisch, zoals bij oorlog, verkrachting en geweld, en natuurrampen.

Ernst van psychologische reactie

Psychische reacties bij aanpassingsstoornissen worden als minder ernstig beschouwd, diverse reacties, niet in verhouding tot de intensiteit van de stressor en veroorzaken disfunctie. Psychologische en fysiologische reacties bij acute stressstoornis zijn ernstiger, meestal beperkt tot angst en angst, terugkerend en gemakkelijk teweeggebracht.

Symptomen

Symptomen van een aanpassingsstoornis zijn onder meer onaangepaste emoties en gedrag, beperkingen in sociaal en beroepsmatig functioneren, evenals depressieve stemming en angst.

Ontwikkeling van symptomen

Symptomen voor aanpassingsstoornis treden op binnen drie maanden na de stressvolle gebeurtenis en kunnen tot zes maanden na de stressor aanhouden. Symptomen van acute stressstoornis treden op binnen drie dagen tot een maand na de traumatische gebeurtenis en aanhoudende symptomen na een maand verandert de diagnose in posttraumatische stressstoornis.

prevalentie

Aanpassingsstoornissen komen vaker voor bij kinderen en adolescenten, en even vaak bij mannen en vrouwen. Acute stressstoornis komt vaker voor bij vrouwen, vrouwen met een eerder trauma en psychische stoornis, evenals vrouwen met een hoog neuroticisme en een hoge schrikreactie.

Behandeling

Behandeling voor aanpassingsstoornis is meestal psychotherapie en mogelijk een beetje medicatie voor symptomen van depressie en angst. Behandeling voor acute stressstoornis omvat zowel medicatie als psychotherapie.

Aanpassingsstoornis versus acute stressstoornis

Samenvatting

  • Aanpassingsstoornis en acute stressstoornis zijn abnormale reacties op stressor en trauma.
  • Aanpassingsstoornis wordt veroorzaakt door veelvoorkomende stressfactoren in het leven, zoals echtscheiding, overlijden van een geliefde of verlies van een baan.
  • Acute stressstoornis wordt veroorzaakt door een traumatische gebeurtenis die rechtstreeks wordt ervaren of waarvan u getuige bent, zoals oorlog, geweld en natuurrampen.
  • Deze stoornissen zijn het gevolg van een overweldigd vermogen om met grote stressoren en trauma om te gaan.

Zie meer over: ,